Spółka utworzona została w 1992 r. Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest gmina Mysłowice. Siedzibą spółki jest miasto Mysłowice. Spółka powstała w 1991 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Mysłowice z kapitałem zakładowym w wysokości 4 tys. zł. Obecny kapitał zakładowy to prawie 5,2 mln zł. Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. jest gminną osobą prawną wykonującą zadania użyteczności publicznej, czyli zadania własne gminy, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług z zakresu gospodarki komunalnej.

Spółka działa pod firmą: Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres korespondencyjny: 41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 11.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000066372, NIP Spółki: 222 00 07 637.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 171 000,00 zł. Właścicielem 100 % udziałów jest Gmina Mysłowice.